แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คำชี้แจงที่ 1) แบบประเมินนี้ใช้สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป
คำชี้แจงที่ 2) กรุณาทำเครื่องหมาย ลงในข้อมูลที่ท่านต้องการ
 
กรุณาเลือกปีการศึกษา
ตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
กรุณาเลือกปีการศึกษา
1.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน
 
1.2 เรื่องที่มาติดต่อ (โปรดเลือกเพียงข้อเดียว)
 
งานสารบรรณ
 
งานด้านบุคลากร
  การจัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่าย
 
งานหลักสูตร / งานทะเบียนและวัดผล / ตารางเรียน ตารางสอน
 
งานกิจกรรมนักศึกษา
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา (SAR / ISO / 7ส.)
  งานแผนและงบประมาณ
  งานด้าน IT / พัฒนาเว็บไซต์
 
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตอนที่ 2. ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 

โปรดทำเครื่องหมาย ในช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
โดยมีความหมายของระดับความคิดเห็น ดังนี้    5 = ดีมาก   ,   4 = ดี ,    3 = ปานกลาง ,   2 = น้อย ,   1 = น้อยที่สุด

ข้อคำถาม
ระดับความคิดเห็น
5
4
3
2
1
1   ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ
1 . 1   ขั้นตอนการให้บริการมีระบบชัดเจน ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
1 . 2   ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา
1 . 3   มีแบบฟอร์มที่ง่ายต่อการกรอกข้อมูลและจัดวางไว้บริการอย่างเหมาะสม
1 . 4   การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึง
2   ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2 . 1   ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นกันเอง
2 . 2   มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
2 . 3   ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
2 . 4   มีเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานตลอดช่วงเวลาให้บริการ
3   ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
3 . 1   สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ
3 . 2   สถานที่สะดวกในการติดต่อขอรับบริการ
3 . 3   มีที่นั่งเพียงพอสำหรับผู้มารับบริการ
4   ด้านคุณภาพการให้บริการ
4 . 1   ความถูกต้อง ชัดเจน ของข้อมูลข่าวสาร
4 . 2   ความรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน
4 . 3   การให้ข้อแนะนำและช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ: